Baza wiedzy

Dla inwestora

Nadzór na budowie. Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiegoBudując dom, jesteśmy zobowiązani do zatrudnienia kierownika budowy. Jest on jedną z najważniejszych osób, które zarządzają i koordynują procesami budowlanymi. Do jego zadań należy także prowadzenie dokumentacji przebiegu robót. Bez niego nie możemy rozpocząć żadnych prac.

Czy muszę mieć kierownika budowy?

Kierownika budowy musimy zatrudnić niezależnie od tego, czy budujemy dom metodą gospodarczą, czy pracę tę powierzyliśmy generalnemu wykonawcy. W drugim przypadku wykonawca zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym stanowisku. Jednak jeśli chcemy mieć pewność, że kierownik będzie reprezentował nasze interesy (a nie wykonawcy), najlepiej zatrudnić własnego kierownika budowy – będzie on pełnił funkcję inspektora nadzoru. Pamiętajmy, że kierownikiem budowy może być tylko osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, mająca odpowiednie wykształcenie techniczne (budowlane lub architektoniczne).  

Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy czuwa, aby dom został zbudowany zgodnie ze sztuką budowlaną, dlatego inwestor nie powinien dopuścić, aby spełniał on swoją funkcję w sposób fikcyjny. Jego obowiązki oraz zakres odpowiedzialności są określone w Prawie budowlanym, warto je więc poznać i w razie konieczności rozliczać z nich zatrudnionego przez nas fachowca.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należą:

 • odebranie od inwestora za potwierdzeniem pisemnym (w formie protokołu) terenu budowy wraz z wszelkimiznajdującymi się na tym terenie budynkami i urządzeniami,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia projektu,
 • umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej dotyczącej budowy – prawnie odpowiada za jej brak kierownik budowy. Niewywiązanie się z tego zadania może skutkować poniesieniem przez kierownika budowy odpowiedzialności zawodowej na przykład w postaci kary lub grzywny,
 • zabezpieczenie terenu budowy przed osobami niepowołanymi,
 • prowadzenie dokumentacji budowy (należą do niej pozwolenie na budowę, projekt budowlany wraz z projektami branżowymi oraz dziennik budowy) w zakresie wszelkich odbiorów na każdym etapie budowy i na etapie końcowym,
 • prowadzenie dziennika budowy poprzez regularne wpisy odnotowujące przebieg robót – sprawdzajmy więc, czy na bieżąco dokonuje on wpisów w tym dokumencie uwzględniających również warunki pogodowe towarzyszące wykonaniu prac, błędy w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania robót dodatkowych czy też rozbieżności prac z projektem. Szczególne znaczenie ma nadzór kierownika budowy i odbiór tzw. robót zakrytych – tych nie będzie już można poprawić, gdy budowa przejdzie do kolejnego etapu,
 • realizowanie zaleceń zapisanych w dzienniku budowy przez organa wyższe (na przykład nadzór budowlany, inspektorat nadzoru),
 • zawiadomienie inwestora w przypadku wstrzymania prac budowlanych przez organa wyższe,
 • pokazanie inwestorowi na odpowiednim etapie elementów budowy, które po jej ukończeniu nie będą widoczne(na przykład fundamenty),
 • sprawdzenie wszystkich instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed oddaniem budynku do odbioru,
 • poświadczenie na piśmie podczas odbioru, że budowana odbyła się zgodnie z planami i z zachowaniem wszelkich przepisów,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Prawa kierownika budowy

Kierownik budowy ma prawo do:

 • wstrzymania budowy w przypadku stworzenia zagrożenia w wyniku kontynuowania budowy (np. naruszenie sąsiedniego budynku),
 • wystąpienia do inwestora o zmiany w projekcie podyktowane ważnymi względami, np. względami bezpieczeństwa (można powiedzieć, że to także jego obowiązek, ponieważ odpowiada za bezpieczeństwo na budowie),
 • wystąpienie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli uzna, że są one potrzebne, aby usprawnić budowę domu.

Zmiana kierownika budowy

Podczas budowy domu możemy zmienić kierownika budowy. W takim przypadku mamy obowiązek (zgodnie z art. 44 Prawa budowlanego) bezzwłocznie zawiadomić o tej zmianie właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, podając obok informacji osobowej datę zmiany. Do zawiadomienia musimy także dołączyć oświadczenie nowego kierownika budowy o przejęciu obowiązków. W dzienniku budowy kierownik przekazujący obowiązki dokonuje wpisu, który określa stan zaawansowania robót budowlanych potwierdzonego podpisami osoby przejmującej i przekazującej obowiązki. Nowy kierownik budowy musi także otrzymać całą prowadzoną dokumentację budowy domu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Budując dom jednorodzinny czy niewielki obiekt budowlany nie jesteśmy zobowiązani do zatrudnienia inspektora nadzoru. Jest to konieczne w przypadku dużych i skomplikowanych budynków (na przykład biurowców czy
wysokich bloków) oraz obiektów mogących mieć wpływ na środowisko (na przykład zakładów przemysłowych). Może jednak zdarzyć się, że bank, w którym staramy się o kredyt na budowę domu będzie wymagał zatrudnienia
inspektora. Wtedy przez niego sprawdzany jest postęp prac oraz stopień ich zaawansowania.

Podstawowe obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy budowalnej,
 • kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a szczególnie zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcie wad, a także, na życzenie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Logo Budmat - producenta blachodachówek modułowych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.