Baza wiedzy

Dla inwestora

Umowa o roboty budowlane z wykonawcą. Jak zawrzeć umowę?Podstawą wszelkich wzajemnych zobowiązań jest umowa – najlepiej, aby była zawarta w formie pisemnej – unikniemy w ten sposób niepotrzebnych nieporozumień. Zabezpieczy ona interesy inwestora i zagwarantuje bezpieczeństwo w przypadku ewentualnych problemów, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Jak spisać umowę z ekipą budowlaną?

Umowa powinna być spisana możliwie szczegółowo, należy uwzględnić w niej poszczególne etapy prac i ich zakres, jasno określić przedziały czasowe i terminy zakończenia poszczególnych etapów oraz je wycenić. Należy zaznaczyć początek, a szczególnie termin zakończenia prac budowlanych i zastrzec konsekwencje niedotrzymania terminów czy np. zniszczenia materiałów wskutek ich niefachowego zamontowania.

Warto jest rozszerzyć obowiązki wykonawcy i zobowiązać go do informowania inwestora o zamiarze zawarcia umów z podwykonawcami. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego inwestora i ograniczenia ryzyka dwukrotnej zapłaty za raz wykonane prace. Wynika to z faktu, że w przypadku braku zapłaty ze strony generalnego wykonawcy, podwykonawcy mogą dochodzić swych roszczeń bezpośrednio od inwestora. Ponadto strony umowy (inwestor i generalny wykonawca) ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście, a które ewentualnie powierzy podwykonawcom. Zgoda na zawarcie umowy z podwykonawcą jest podstawą do solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy, za zobowiązania powstałe w związku z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora robót budowlanych.

Jak określić wynagrodzenie wykonawcy?

Inwestor musi podjąć decyzję, ewentualnie negocjować z wykonawcą, czy cena kontraktowa (cena wszystkich prac) będzie naliczana ryczałtowo czy też określana na podstawie kosztorysu.

W przypadku ceny ryczałtowej należy zwrócić uwagę, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. Określając wynagrodzenie, należy ustalić terminy oraz zasady jego wypłaty. Chodzi np. o to, że kolejne transze wynagrodzenia będą realizowane na koniec każdego miesiąca. Jednak korzystniejsze jest ustalenie płatności po wykonaniu określonego etapu czy elementu robót, ponieważ inwestor na bieżąco ma możliwość kontrolowania jakości i postępu prac. 

Kary umowne

Bez wątpienia w umowie powinny znaleźć się postanowienia o karach umownych. W przypadku wykonawcy będą to kary umowne za opóźnienia w wykonywanych pracach, opóźnienia w usuwaniu wad i usterek itp. Zazwyczaj wysokość kar umownych dla wykonawcy wynosi 0,1% całkowitej wartości prac budowlanych za jeden dzień opóźnienia.

Odstąpienie od umowy

Warto również w umowie o roboty budowlane zawrzeć postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy. W takich typach umów zazwyczaj wprowadzane są zapisy, że inwestor może odstąpić od umowy w momencie, gdy wykonawca spowodował rażąco duże opóźnienie, którego nie będzie w stanie nadrobić. W takim przypadku dobrze jest wprowadzić zapisy o dodatkowej karze umownej dla wykonawcy za odstąpienie przez inwestora od umowy z winy wykonawcy. Ważnymi zapisami są również zapisy o odpowiedzialności za wady i sposobie ich zgłaszania przez inwestora wykonawcy.

Logo Budmat - producenta blachodachówek modułowych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.