Politika ochrany

Politika ochrany osobných údajov a súborov cookies na webových stránkach budmat.com

§ 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ochrana osobných údajov používateľov je pre nás dôležitá, preto účelom tohto dokumentu je presne informovať používateľov o spôsobe zhromažďovania alebo generovania a používania osobných a štatistických údajov, ako aj o používaní súborov cookie a iných technológií, ktoré sú súčasťou webovej stránky.

Správcom vašich údajov zhromaždených prostredníctvom tejto webovej stránky je Budmat Bogdan Więcek, so sídlom na ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, vo veci ochrany osobných údajov je možné nás kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: rodo@budmat.com.

§ 2. ÚČEL A ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV

1. Prostredníctvom webových stránok zhromažďujeme informácie, ktoré Používateľ poskytuje dobrovoľne.

2. Aby sme vám mohli poskytovať služby v súlade s naším obchodným profilom, údaje poskytované prostredníctvom webovej stránky spracovávame na rôzne účely, ale vždy v súlade so zákonom. Ďalej podrobne opisujeme, aké osobné údaje zhromažďujeme, aký je ich účel a právny základ.

Ak chcete, aby sme vytvorili prezentáciu s našou ponukou pre danú webovú stránku a prezentovali ju, spracovávame nasledujúce údaje:

 • - Meno
 • - E-mailová adresa
 • - Telefónne číslo
 • - PSČ
 • - Možné ďalšie údaje uvedené v obsahu dotazu

Právnym základom takéhoto spracovania údajov je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovávať osobné údaje v prípade, že je nutné realizovať zmluvu alebo podniknúť kroky na uzavretie zmluvy; ak sa rozhodnete poskytnúť svoje údaje za účelom získania ponuky, domnievame sa, že ste dali súhlas so spracovaním údajov - potom právnym základom pre takéto spracovanie je čl. 6 6 odst. 1 písm. a GDPR, ktorý umožňuje spracovanie osobných údajov na základe dobrovoľného súhlasu; ak sú nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu (napr. v oblasti vytvárania databázy, priameho marketingu vlastných výrobkov, zabezpečenia dokumentácie na ochranu pred možnými nárokmi alebo na uspokojenie nárokov), právnym základom spracovania je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Poskytovanie údajov je vždy dobrovoľné, ale nevyhnutné pre to, aby užívateľ začal činnosť, pre ktorú je formulár určený, ale v niektorých prípadoch je nevyhnutné poskytnúť určité osobné údaje, aby bolo možné splniť vaše očakávania pri využívaní služieb.

4. Oznamujeme, že nevykonávame automatizované rozhodovanie, a to ani na základe profilovania. Obsah dopytu, ktorý je zaslaný prostredníctvom kontaktného formulára, nie je predmetom hodnotenia informačným systémom. Navrhovaná cena služby nie je v žiadnom prípade výsledkom hodnotenia vykonaného ktorýmkoľvek informačným systémom.

5. Nepredávame osobné údaje uvedené vo formulároch, nebudeme ich sprístupňovať tretím stranám, najmä neposielame osobné údaje mimo EHP ani ich neposkytujeme medzinárodným organizáciám.

6. Správca môže byť povinný poskytnúť informácie zhromaždené stránkou oprávneným orgánom na základe oprávnených žiadostí v rozsahu vyplývajúcom zo žiadosti.

§ 3. INFORMÁCIA O SÚBOROCH COOKIES

1. Webové stránky používajú súbory cookie ("cookies"), ktoré sú IT dátami, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa webových stránok a sú určené na používanie webových stránok. Súbory tohto typu zvyčajne obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, svoju dobu uchovávania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

2. Na webovej stránke Budmat.com sa používajú tri kategórie súborov cookie:

 • - funkčné - sú vždy povolené, pretože umožňujú základnú prevádzku webových stránok. Ide okrem iného o súbory cookie, ktoré umožňujú zapamätať si používateľa počas jednej relácie alebo v závislosti od zvolených parametrov od relácie po reláciu. Ich úlohou je zabezpečiť, aby sa podstránky načítali rýchlo, aby nákupný košík fungoval a aby bola objednávka dokončená, ako aj pomôcť vyriešiť bezpečnostné problémy a dodržiavať pravidlá.
 • - zlepšenie funkčnosti - tieto súbory cookie nám pomáhajú vylepšiť webové stránky tým, že poskytujú informácie o jej používaní užívateľmi. V niektorých prípadoch tieto súbory umožňujú rýchlejšie spracovanie požiadavky a umožňujú zapamätať si vybrané preferencie webu. Zakázanie týchto súborov môže viesť k zle nakonfigurovaným odporúčaniam a pomalému výkonu stránky.
 • - sociálne a reklamné - súbory cookies  zo sociálnych sietí na účely reklamy (prevádzkované tretími stranami) zhromažďujú informácie s cieľom lepšie prispôsobiť zobrazené reklamy záujmom používateľa.zobrazovanej reklamy k záujmom používateľa. V niektorých prípadoch v súvislosti s vyššie uvedenými súbory sú spracovávané osobné údaje používateľa. Následkom vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním tohto typu súborov cookies môže byť zobrazenie užívateľovi reklám, ktoré nie sú v súlade s jeho očakávaniami alebo nemožnosť nadviazania účinného sprístupnenia spojenia s sieťou Facebook, Twitter alebo inou sociálnou sieťou, rovnako ako nemožnosť zdieľať obsah na sociálnych médiách.

3. Súbory cookies sa používajú na nasledujúce účely:

a. vytvárania štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako používatelia webu využívajú webové stránky, čo umožňuje zlepšovanie ich štruktúry a obsahu;

b. udržiavania relácie Používateľa webu (po prihlásení), vďaka čomu nemusí Používateľ alebo znova zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke webu.

c. definovanie užívateľského profilu pre zobrazovanie relevantného obsahu v reklamných sieťach

4. Ako súčasť webové stránky sa používajú dva základné typy súborov cookies: "session" a "persistent". Súbory cookies "session" sú dočasné súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení Používateľa do chvíle odhlásenia, opustenia internetových stránok, alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Súbory cookies "persistent" sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa na dobu uvedenú v parametroch „cookies“ alebo dovtedy, kým ich Používateľ nevymaže.

5. Používateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies v nastaveniach svojho prehliadača

6. Súbory cookies môžu byť použité v reklamných sieťach, najmä v sieti Google, na zobrazovanie reklám podľa spôsobu, akým používateľ využíva webovú stránku. Za týmto účelom môžu ukladať informácie o navigačnej ceste užívateľa alebo o čase strávenom na danej stránke.

7. Pokiaľ ide o informácie o užívateľských preferenciách zhromaždených reklamnou sieťou Google, môže užívateľ prezerať a upravovať informácie vyplývajúce z súborov cookies pomocou nástroja: www.google.com/ads/preferences/

8. Používatelia môžu svoje nastavenia súborov cookies kedykoľvek zmeniť. Podrobnejšie informácie o možnostiach a spôsoboch obsluhy súborov cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

Príklady možností úprav v populárnych prehliadačoch:

§ 4. PRÁVA POUŽÍVATEĽA

Pri rešpektovaní práv Používateľov vyplývajúcich z predpisov o ochrane osobných údajov vás informujeme, že máte právo na:

 • - prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania;
 • - podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • - prenos osobných údajov.

Súčasne oznamujeme, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne, a preto v určitých situáciách vám môžeme legálne odmietnuť ich splnenie. Podľa zákona môžeme odmietnuť splnenie námietky, ak preukážeme, že:

 • - existujú oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody alebo
 • - existujú dôvody pre zistenie, prešetrenie alebo ochranu nárokov.

2. Môžete kedykoľvek vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely alebo k zasielaniu komerčných informácií elektronickými prostriedkami, ktoré nám boli poskytnuté na základe vášho slobodného súhlasu. Takisto vás informujeme, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré bolo vykonané pred týmto odvolaním. V tejto situácii po obdržaní námietky zastavíme spracovanie za týmto účelom.

3. Vaše nároky môžete uplatniť zaslaním takejto informácie na adresu: rodo@budmat.com.

4. Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s platnými predpismi, informujeme vás o možnosti podania sťažnosti k dozornému orgánu - do rúk predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov.

§ 5. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V súlade s platnými predpismi sa snažíme obmedziť uchovávanie osobných údajov, ktoré sa už nepoužívajú.

2. Údaje, ktoré ste poskytli za účelom spracovania žiadosti o cenovú ponuku, budú spracovávané u nás po celú dobu trvania korešpondencie a potom v závislosti od výsledku buď posilní databázu našich klientov, alebo budú odstránené, ak neexistuje možnosť spolupráce.

3. Pokiaľ ide o jednotlivé obdobia spracovania osobných údajov, informujeme vás, že osobné údaje spracovávame do tej doby, kým existuje právny základ, tj.:

 • - ak je udelený súhlas - do doby zrušenia, obmedzenia alebo iných krokov z vašej strany, ktoré obmedzujú tento súhlas,
 • - v prípade potreby údajov pre plnenie zmluvy - po dobu trvania jej realizácie v súlade s platnými ustanoveniami týkajúcimi sa výkonu nárokov,
 • - ak je základom pre spracovanie legitímny záujem Budmat Bogdan Więcek, kým taký oprávnený záujem neskončí.

§ 6. ZMENA POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Aktuálny obsah Politiky ochrany osobných údajov a súborov cookies sa nachádza na webovej stránke Budmat.com od 25.05.2018.

2. Budmat.com si vyhradzuje právo zmeniť vyššie uvedenú Politiku ochrany osobných údajov zverejnením novej Politiky ochrany osobných údajov na týchto stránkach.

3. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany súkromia, obráťte sa na správcu.